+31 (0)497 38 17 95
Nu gesloten, bekijk openingstijden
Ma: 08:30 18:00
Di: 08:30 18:00
Wo: 08:30 18:00
Do: 08:30 18:00
Vr: 08:30 18:00
Za: 08:30 17:00
Zo: Gesloten
Nu gesloten, bekijk openingstijden
Ma: 08:30 18:00
Di: 08:30 18:00
Wo: 08:30 18:00
Do: 08:30 18:00
Vr: 08:30 18:00
Za: 08:30 17:00
Zo: Gesloten

Algemene verkoop voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche van de VWDHZ zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 november 2013.

In het geval van internetverkoop kan de consument ook een beroep doen op de Algemene Voorwaarden Internetverkoop Doe-Het-Zelfbranche. Deze voorwaarden zijn aanvullend van toepassing naast de Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche en zijn achter de Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche gevoegd als bijlage.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Ondernemer: een natuurlijke of (deel van) rechtspersoon, aangesloten franchisenemers van rechtspersonen vallen hier ook onder, dat zich bezighoudt met verkoop en/of dienstverlening en is aangesloten bij de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ).
Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten zoals de ondernemer die in zijn winkel, catalogi, folders of anderszins aan de consument doet.
Overeenkomst: elke overeenkomst inzake verkoop of dienstverlening tussen een consument en een ondernemer.
Dienstverlening: een door een ondernemer georganiseerd systeem voor dienstverlening, anders dan huur en verhuur, aan consumenten in de Doe-Het-Zelfbranche.
Goederen: alle stoffelijke goederen die het voorwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle stoffelijke resultaten van dienstverlening (zoals aanneming van werk, montage, installatie en advies) door een ondernemer.
Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst
Overmacht: een situatie waarbij een tekortkoming niet aan de ondernemer of de consument kan worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Geschillencommissie: de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissie.nl.
Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden voor de Doe-Het-Zelfbranche.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake verkoop of dienstverlening tussen een consument en een ondernemer met uitzondering van huur- en verhuurovereenkomsten.
2. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door ondernemers die lid zijn van de VWDHZ.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

1.De aangeboden goederen en/of diensten van de ondernemer worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als redelijkerwijs mogelijk. Indien de ondernemer in zijn aanbod getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen noemt die voor het aanbod wezenlijk zijn, zal hij aan de nauwkeurigheid van deze opgave uiterste zorg besteden.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij het aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de uitvoering, het eventuele recht van retournering, de wijze van betaling, de eventuele minimumduur van een duurovereenkomst de bijkomende kosten en overige condities.
3. De ondernemer zal tevens aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a. schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het recht van retournering gebruik kan maken;
b. het geografische adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
c. de na aankoop bestaande service en de garanties bij bestellingen en het met de consument overeengekomen maatwerk.

ARTIKEL 4 – HET RECHT VAN RETOURNERING

1. Ongebruikte en onbeschadigde goederen kunnen met originele kassabon gedurende 10 dagen door de consument geretourneerd worden bij de ondernemer in ruil voor de betaalde aankoopsom. Indien er afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden voor retournering, dan laat de ondernemer dit bij het aanbod weten.
2. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld, zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering.
3. Indien de consument een bedrag (vooruit) betaald heeft zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na toepassing van het recht van retournering, het bedrag waarop de consument recht heeft terugbetalen. Dit bedrag bestaat uit het betaalde bedrag met aftrek van de eventuele kosten die op grond van lid 1 van dit artikel in rekening mogen worden gebracht.
4. Bij goederen die betaald zijn met een cadeaubon of tegoedbon en worden geretourneerd kan de ondernemer de consument ook terugbetalen in cadeaubonnen of tegoedbonnen. Deze cadeaubonnen of tegoedbonnen hebben (minimaal) dezelfde voorwaarden als de ter betaling ingeleverde bonnen.

ARTIKEL 5 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden of op het moment van het invullen van een bestelformulier door de consument en de acceptatie daarvan van de ondernemer.
2. De ondernemer is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde reden heeft te vrezen dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van de ondernemer met de consument, dan wel gelegen zijn in de voorschriften van de Arbeidsomstandighedenwet. Desgevraagd zal de ondernemer zijn motivering schriftelijk aan de consument verstrekken.

ARTIKEL 6 – DE PRIJS

1. De prijs in het aanbod is inclusief BTW, doch exclusief eventuele verpakkings-, bezorg- of- verzendkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds separaat worden geoffreerd. Van alle bijkomende kosten zal de ondernemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de consument opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de consument kunnen worden berekend.
2. De ondernemer kan de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor aflevering niet verhogen, tenzij:
a. de prijsverhoging het gevolg is van door de fabrikant opgelegde verwijderingsbijdragen of
b. de prijsverhoging het gevolg is van door de ondernemer op verzoek van de consument uitgevoerd meerwerk en de consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of
c. de prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in het BTW-tarief en/of andere wettelijke heffingen.

ARTIKEL 7 – CONFORMITEIT

1. De ondernemer staat er voor in dat de goederen en/of diensten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de ondernemer kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument. De ondernemer wijst de consument op dit risico.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens die op de overeenkomst betrekking hebben onverwijld aan de ondernemer te melden.

ARTIKEL 8 – UITVOERING VAN EEN BESTELLING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van goederen en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De ondernemer is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.
2. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres. De aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. De consument is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om aflevering mogelijk te maken. De ondernemer mag er van uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen ten gevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de consument de ondernemer over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen. De consument dient, tenzij anders overeengekomen, bestellingen binnen zeven dagen na bericht van de ondernemer − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat de consument dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
4. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig en zo mogelijk binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld heeft de consument bij overschrijding van de overeengekomen bezorg- of levertijd met meer dan zeven werkdagen het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten). In geval van overmacht kan de overeenkomst niet direct worden ontbonden tenzij de nakoming blijvend onmogelijk is geworden.
5. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).
6. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn.

ARTIKEL 9 – GARANTIE BIJ VOORUITBETALING

1. De ondernemer is gerechtigd bij de verkoop van goederen vooruitbetaling van de consument te verlangen tot maximaal 50% van de te betalen prijs.
2. De ondernemer garandeert de consument dat het door de consument vooruitbetaalde bedrag onder alle voor rekening en/of risico van ondernemer komende omstandigheden die leiden tot niet nakomen van zijn leveringsverplichting, zal worden terugbetaald. Als de ondernemer deze verplichting niet nakomt, zal de VWDHZ ervoor zorgdragen dat levering door een andere ondernemer wordt bewerkstelligd. Mocht dit onder omstandigheden niet mogelijk zijn, dan garandeert de VWDHZ consumenten die gedupeerd zijn terugbetaling tot een bedrag van maximaal € 10.000 per klacht.

ARTIKEL 10 – BETALING

1. Betaling vindt plaats in contanten bij de koop of aflevering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Betaalt de consument niet tijdig dan zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
3. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald dan is de ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze buitengerechtelijke kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen.

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De ondernemer behoudt zich de eigendom van de aan de consument geleverde goederen voor zolang de consument deze niet volledig heeft betaald, onverminderd de aan de consument op grond van de wet toekomende rechten. De consument wordt pas eigenaar van het gekochte goed als hij de koopsom volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

ARTIKEL 12 – GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aan de Geschillencommissie worden voorgelegd.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd. Voor het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie wordt een klachtengeld gehanteerd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.
3. Het geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil voor wil leggen aan de Geschillencommissie, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.
5. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

ARTIKEL 13 – BRANCHEGARANTIE NAKOMING BINDENDE ADVIEZEN

1. De VWDHZ staat garant voor de nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen bindend advies door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000 per bindend advies wordt dit bedrag door de VWDHZ aan de consument uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de VWDHZ een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van de VWDHZ de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
2. De VWDHZ verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
• aan het lid is surseance van betaling verleend;
• het lid is failliet verklaard;
• de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de VWDHZ aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
3. Voor toepassing van deze branchegarantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de VWDHZ.

ARTIKEL 14 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De VWDHZ zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Aanvullende Verkoopvoorwaarden montagedienst 2020

Deze Aanvullende Voorwaarden montagedienst gelden als aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden Doe-Het-Zelfbranche van de VWDHZ.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Aanvullende Voorwaarden Montagedienst wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Contractant: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Opdrachtgever: De Consument of Contractant die een opdracht geeft aan Opdrachtnemer voor de Montagedienst;
Opdrachtnemer: De Opdrachtnemer waarvan de gegevens zijn opgenomen in de Overeenkomst en die zich bezighoudt met verkoop en/of dienstverlening binnen de Doe-Het-Zelf branche, is aangesloten bij de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ) en die de Opdracht voor de Montagedienst aanneemt;
Opdracht: De door Opdrachtgever verstrekte opdracht voor de Montagedienst die wordt vastgelegd in een Overeenkomst;
Overeenkomst: elk aanbod en elke offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst inzake de Montagedienst;
Prijs: de prijs van het aangeboden goed en/of van de aangeboden dienst;
Werk: het totaal van de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de Opdrachtnemer geleverde materialen;
Meer- en minderwerk: door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen Werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen Prijs;
Geschillencommissie: de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissie.nl).

Indien een gedeelte, voorwaarde of bepaling van deze Aanvullende Voorwaarden Montagedienst nietig, ongeldig of onuitvoerbaar is, dan heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de Aanvullende Voorwaarden Montagedienst als geheel. De gedeeltes, voorwaarden of bepalingen die nietig, ongeldig of onuitvoerbaar worden verklaard, zullen worden vervangen door overeen te komen bepalingen die het dichtst in de buurt komen van de gewenste bedoeling van die gedeeltes, voorwaarden of bepalingen.

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER

Deze Aanvullende Voorwaarden Montagedienst zijn een aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche en zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

II. AFSPRAKEN

ARTIKEL 3 – SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

1. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat elke Opdracht schriftelijk wordt vastgelegd in een Overeenkomst. Een Opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
• De omschrijving van aangeboden materialen;
• de Prijs van het Werk;
• de betalingswijze en betalingstermijn.
2. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:
• vaste prijs;
• regie.
3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend van de Prijs worden afgeweken op grond van een bepaling in deze Aanvullende Voorwaarden Montagedienst. Bij regie komen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer overeen dat de gemaakte kosten van de Opdrachtnemer worden vergoed, waarbij vooraf een uurtarief wordt vastgesteld alsmede zo mogelijk ook de andere (materiaal)kosten. Bij iedere afrekening maakt de Opdrachtnemer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de Opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Aan een richtprijs kunnen geen rechten worden ontleend. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
4. In Overeenkomsten met Consumenten zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.
5. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze Aanvullende Voorwaarden Montagedienst tijdig aan de Opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
6. Voor overeenkomsten met een Contractant, geldt, dat:
a. partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW dan wel een aannemingsovereenkomst in de zin van artikel 7:750 e.v. BW en uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
b. partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
c. opdrachtgever zich er uitdrukkelijk mee akkoord verklaart, dat de Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht, en opdrachtgever verklaart zich ervan te hebben vergewist, dat ingeval van een aannemingsovereenkomst de Opdrachtnemer de werkzaamheden uitsluitend verricht in het kader van de onderneming.

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

1. De Opdrachtnemer staat ervoor in, dat het Werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst en dat hij gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.
2. De Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van het overeengekomen Werk geheel zelfstandig, verricht deze naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Opdrachtgever. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de Overeenkomst zal de Opdrachtnemer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen en instructies van de opdrachtgever omtrent het resultaat van de opdracht.
3. De Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk.
4. De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de Opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
• onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het Werk aan de Opdrachtnemer openbaren en de Opdrachtnemer ter zake deskundig moet worden geacht.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
2. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de Opdrachtnemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
3. Indien de Opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
4. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de Opdrachtnemer op grond van artikel 4 lid 4.

ARTIKEL 6 – WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. Wijzingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen worden. Indien wijzigingen mondeling overeengekomen worden, is de aanpassing van de Prijs zichtbaar op de (eind)afrekening.

ARTIKEL 7 – ONVOORZIENE COMPLICATIES

1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever.
2. Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet kan bereiken, dient de Opdrachtnemer het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten, die de Opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist, zullen door de Opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan de Opdrachtnemer is toe te rekenen.

ARTIKEL 8 – OPLEVERING

1. Na voltooiing van het Werk nodigt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde Werk. De Opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het Werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de Opdrachtnemer dienen te worden hersteld, zal de Opdrachtnemer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de Opdrachtnemer vallen.

IV. BETALING

ARTIKEL 9 – BETALING IN TERMIJNEN

1. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de Opdrachtnemer zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling van de betreffende termijn op te schorten.

ARTIKEL 10 – EINDAFREKENING

1. De Opdrachtnemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de Opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.
2. Wanneer de Overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
3. Wanneer de Overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele Meer- en/of minderwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de Opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
5. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever een andere termijn zijn overeengekomen.

ARTIKEL 11 – OPSCHORTING VAN DE BETALING

1. Indien het opgeleverde Werk niet voldoet aan de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, dan is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en heeft de Opdrachtnemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

ARTIKEL 12 – NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING

1. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Niettemin zendt de Opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de Opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de Opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bij Contractant. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de Opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bij de Consument. Deze rente is in beide gevallen gelijk aan de wettelijke rente.
3. De Opdrachtnemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

V. GARANTIE

ARTIKEL 13 – BEANTWOORDING WERK AAN OVEREENKOMST EN GARANTIES CONSUMENT

1. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de Overeenkomst. De Opdrachtnemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. Openbaart zich binnen zes (6) maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de Opdrachtnemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat het Werk op het tijdstip van (op)levering wel aan de Overeenkomst beantwoordde en/of de oorzaak van het gebrek/afwijking aan Consument valt toe te rekenen. De Consument zal medewerking verlenen aan een onderzoek van de Opdrachtnemer naar de oorzaak van een gebrek/afwijking.
3. De door de Opdrachtnemer gegeven garantie ziet uitsluitend op het Werk en staat los van eventuele fabrieksgarantie op onderdelen en producten die door de fabrikant van de betreffende onderdelen en/of producten worden gegeven. Opdrachtnemer heeft het recht om bij fabrieksgaranties waarbij enkel de onderdelen en producten vergoed door de fabrikant door de Opdrachtnemer verleende diensten in rekening te brengen.
4. Gebreken aan het Werk die niet eerder dan het moment van ontdekking door de Consument onderkend hadden kunnen worden dienen door de Consument zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden medegedeeld bij gebreke waarvan het recht op reparatie of enige vorm van schadevergoeding vervalt.
5. In geval er sprake is van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal 50% van de aanneemsom van de Opdracht.

ARTIKEL 14 – BEANTWOORDING WERK AAN OVEREENKOMST EN GARANTIES CONTRACTANT

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
2. Indien en voor zover de Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met deze tekortkoming en deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de door de Contractant betaalde of nog te betalen bedragen voor de Opdracht.
3. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste omzet, vertragingsschade, stilstandschade en/of gederfde winst) is uitgesloten.
4. Alle aanspraken door Contractant tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.
5. Contractant zal Opdrachtnemer vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst.
6. De in artikel 14.1 opgenomen beperking is niet van toepassing ingeval de Opdrachtnemer een garantie heeft verstrekt ten aanzien van de tekortkoming. Het bepaalde in artikel 14.2 en 14.3 blijft onverkort van toepassing.
7. De in dit artikel 14.1 -14.6 opgenomen afspraken zijn niet (geheel) van toepassing indien Contractant en Opdrachtnemer in de Overeenkomst expliciet afwijkende afspraken hebben gemaakt. Voor de duidelijkheid indien er slechts een gedeeltelijke afwijking wordt afgesproken van 14.1-14.6, blijft het ongewijzigde onverkort gelden.

VI. GESCHILLEN (tussen Consument en de Opdrachtnemer)

ARTIKEL 15 – GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen de Consument en de Opdrachtnemer over de totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomst met betrekking tot het door de Opdrachtnemer geleverde Werk kunnen zowel door de Consument als door de Opdrachtnemer aan de Geschillencommissie worden voorgelegd.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst schriftelijk aan de Opdrachtnemer heeft voorgelegd. Voor de behandeling van een geschil is de Consument een vergoeding (klachtengeld) verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.
3. Het geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Opdrachtnemer aan deze keuze gebonden. Indien de Opdrachtnemer een geschil voor wil leggen aan de Geschillencommissie, moet hij de Consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Opdrachtnemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.
5. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

ARTIKEL 16 – BRANCHEGARANTIE NAKOMING BINDENDE ADVIEZEN

4. De VWDHZ staat garant voor de nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen bindend advies door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van 10.000 euro per bindend advies wordt dit bedrag door de VWDHZ aan de consument uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de VWDHZ een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van de VWDHZ de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
5. De VWDHZ verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van een van de volgende situaties sprake is:
• aan het lid is surseance van betaling verleend;
• het lid is failliet verklaard;
• de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de VWDHZ aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
6. Voor toepassing van deze branchegarantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de VWDHZ.

De Houtwinkel Bladel

Industrieweg 3
5531 AD, Bladel
Noord Brabant
Nederland

Nu gesloten, bekijk openingstijden
Ma: 08:30 18:00
Di: 08:30 18:00
Wo: 08:30 18:00
Do: 08:30 18:00
Vr: 08:30 18:00
Za: 08:30 17:00
Zo: Gesloten